Nieuwsbrief december 2021

Beste leden van Watersportvereniging Lauwerszee,

Dit stormachtig jaar met af en toe uitschieters naar orkaankracht is bijna voorbij. De laatste
nieuwsbrief van 2021 ligt nu bij de bemensingsleden van WSV Lauwerszee op de kaartentafel. Met
z’n allen hebben wij een bijzonder jaar achter de rug, waarin Corona, net als vorig jaar, als een
stevige onderstroom aanwezig was. Met inspanningen van veel leden is het gelukt om er toch een
mooi jaar van te maken.

Commissieleden
Wat opvalt is dat er veel georganiseerd wordt binnen onze vereniging en dat veel van het werk op
dezelfde schouders terecht komen. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe commissieleden voor de
volgende commissies:

  • Activiteitencommissie
  • Jaarboekcommissie
  • Commissie externe contacten

Nieuwe commissieleden zorgen voor vernieuwing, andere ideeën en een frisse dynamiek. Iets wat
onze vereniging nodig heeft om zowel leden als vaste liggers die (nog) geen lid zijn van onze
vereniging aan onze vereniging bindt. Samen de schouders eronder. Samen leuke, nieuwe en gekke
kompaskoersen bedenken. Belangstellenden kunnen informatie krijgen bij Hans Postema, Jeannette
Kok en Ger Venema van het bestuur. In persoon of via de mail (bestuur@lauwerszee.nl) kunnen
jullie je opgeven. Wij rekenen op veel aanmonsteringen.

Vrijwilligers clubgebouw Het Roode Hooft
Ook komend jaar zullen wij weer een beroep gaan doen op de leden die weer vol enthousiasme een
bijdrage willen leveren aan de vereniging door een of meerdere diensten te draaien in Het Roode
Hooft. De prijzen zijn ook afgelopen jaar onder NAP gebleven, mede dankzij deze gemotiveerde
leden. Het komende jaar willen wij dezelfde prijzenkoers handhaven
Meld je gerust aan bij het bestuur op bestuur@lauwerszee.nl. Iedereen kan een dienst draaien. Alles
is overzichtelijk gedocumenteerd. Er hangen gebruiksaanwijzingen etc. Vooraf lopen wij alles met je
langs. Je hebt altijd een achtervang zodat je er nooit alleen voor komt te staan. Ook in tijden van
drukte is er iemand op afroep aanwezig. Klaar om je bij te staan.

Platform Wedstrijdzeilen Lauwersoog
Zoals jullie weten heeft de voormalige wedstrijdcommissie besloten om onder de vlag van het
platform “Wedstrijdzeilen Lauwersoog” wedstrijden te organiseren.
We willen kort iets vertellen over hoe dit gelopen is.

Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van 27 november 2021 hebben een aantal leden
van onze vereniging die nu het platform leiden, een tweetal documenten opgesteld, met het verzoek
deze onder de leden van “WSV Lauwerszee” te verspreiden. In het kader van transparantie hebben
wij aan dit verzoek voldaan, zodat de leden in alle openheid kennis konden nemen van de grieven
vanuit het platform. Bestuurlijk was dit een correcte gang van zaken, maar niet eenvoudig omdat in
de afgelopen periode enkele wedstrijdcommissieleden zich hoogst onbehoorlijk hebben gedragen
richting leden van andere commissies en bestuursleden. Zo hoort het niet te gaan, we komen
uiteindelijk allemaal voor ons plezier naar Lauwersoog om daar wat te doen waar we lol in hebben.
Waar het echter en helaas in de praktijk op vastloopt is de nieuwe wet WBTR, Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen, welke op 1 juli 2021 in werking is getreden. Daarnaast hebben ook de
corona regels effect gehad op deze situatie.
De nieuwe wet legt aan besturen van verenigingen veel verantwoordelijkheden op waardoor er met
protocollen gewerkt moet worden en waarbij, als dit niet gebeurd, bestuursleden “hoofdelijk
aansprakelijk” zijn. Met name dit laatste geeft de noodzaak aan om dit goed voor elkaar te moeten
hebben! Immers, heb je het niet voor elkaar, dan loop je als bestuurslid het risico je boot of zelfs je
huis kwijt te raken!
Bij alles wat het WSV afgelopen half jaar heeft georganiseerd is veel werk verzet om deze
voorgeschreven protocollen actueel en up-to-date te hebben. Het WSV bestuur heeft deze
voorgeschreven protocollen afgelopen zomer ook ter beschikking gesteld aan de wedstijdcommissie
om dit uit te werken. Hier is niets mee gedaan waardoor qua verantwoordelijkheid de wedstrijden niet
langer onder de WSV vlag georganiseerd konden en kunnen worden. Daarbij komt tevens het punt
van de “niet leden” die mee doen aan deze wedstrijden. Qua protocol en verzekering is dit niet
mogelijk.
Bij controle, schade en zeker letsel situaties zal de rechter het niet voor elkaar hebben van deze
zaken beoordelen als “verwijtbaar gedrag” waardoor het bestuur (hoofdelijk) aansprakelijk wordt
gesteld. Dit resulteert er praktisch gezien in dat wedstrijden organiseren, mede gezien de
hoeveelheid wedstrijden, buiten de vereniging om voor nu de beste oplossing is. Het platform gaat
zijn eigen weg, waarbij aangetekend dat ten tijde van het actief worden van de nieuwe wet het zeker
bespreekbaar was om hen te faciliteren qua promotie van wedstrijden, ruimte in het jaarboekje en
gebruik Roode Hooft tijdens openingstijden, dit laatste vanzelfsprekend vallend binnen de regels van
het daarvoor geldende protocol en corona regels.
Het bestuur heeft het afgelopen half jaar de wedstrijdcommissie meerdere malen uitgenodigd te
komen praten waaraan echter geen gehoor is gegeven. Tijdens de ALV is door een persoon vanuit
het platform voorgesteld om middels een mediator met elkaar in gesprek te gaan en zo te komen tot
een oplossing.
Het bestuur stond hier ter vergadering positief tegenover, het platform heeft toegezegd zich daar op
te beraden. Daags erna hebben de kar-trekkers van het platform aan het bestuur meegedeeld dat ze
unaniem hadden besloten het gesprek met het huidige bestuur niet aan te gaan waarna bijna allen
hun lidmaatschap hebben opgezegd.
Nieuwe wetgeving maakt het besturen er niet eenvoudiger op, daar hebben wij niet alleen last van
maar ook b.v. de C.A.M.-race en uiteindelijk alle besturen van stichtingen, verenigingen en
coöperaties waarvoor deze nieuwe wet van toepassing is, we zullen zien wat de toekomst brengt.
Voor nu laten we het hierbij en gaan we met frisse moed en vol onder zeil door.

Jaarboekje
Wij willen jullie aandacht vragen voor het jaarboekje. Al jaren wordt een geweldig resultaat
neergezet. Elk jaar een super jaarboekje. Maar ook dat kan niet zonder jullie bijdragen. Lever voor 15
januari 2022 foto’s en/of verhalen aan bij jaarboek@lauwerszee.nl. Thema is: Zout aan de broek en
andere sterke verhalen.

Schietoefeningen Marnewaard
In eerste en tweede kwartaal van 2022 worden weer schietoefeningen gehouden. Er wordt dan met
scherpe munitie geschoten en er zal een onveilige zone worden ingesteld. Daarbinnen mogen geen
menselijke activiteiten plaatsvinden. De Dijkweg en een deel van de Waddenzee mogen niet worden
betreden en bevaren. De schietoefeningen vinden plaats van 8.00 uur tot 23.00 uur. Hieronder staat
een rooster met de data vermeld.
Week 1 e schietdag laatste schietdag
03 17 januari 2022 21 januari 2022
06 7 februari 2022 11 februari 2022
10 7 maart 2022 11 maart 2022
15 11 april 2022 15 april 2022
19 9 mei 2022 13 mei 2022
22 30 mei 2022 3 juni 2022
26 27 juni 2022 1 juli 2022

Vermelding namen en scheepsnaam in het jaarboekje
Vanuit de ALV, maar ook al een paar jaar daarbuiten, is een sterk terugkerende roep om vermelding
van leden met scheepsnamen in het jaarboekje. Door de privacywetgeving mag het bestuur dit niet
zomaar doen. Afgesproken tijdens de ALV is om een oproep te doen aan leden die hun naam en
scheepsnaam in het jaarboekje vermeld willen zien. Jullie kunnen dit kenbaar maken bij:
penningmeester@lauwerszee.nl. De vermelding geldt tot wederopzegging.

Helaas kunnen wij vanwege de nieuwe “lockdown” de nieuwjaarsbijeenkomst die gepland staat op 9
januari niet door laten gaan. We beraden ons nu op een grote gezamenlijke bijeenkomst met de
stichting en CAM-Race. Hierover ontvangt u via de volgende nieuwsbrief of mail bericht…..

Tot slot wensen wij jullie allen alvast fijne kerstdagen en veel gezonde vaarmijlen toe in 2022!!

Hartelijke groet,
Het bestuur van WSV Lauwerszee


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *