Update Coronacrisis van het bestuur

Beste Leden van WSV Lauwerszee,
 

Het Coronavirus heeft de hele samenleving stevig in haar greep en er zijn de afgelopen weken nogal wat noodzakelijke en impopulaire maatregelen op ons af gekomen. Als bestuur hebben wij onze verantwoordelijkheid daarin genomen. Verder hebben wij ook geconstateerd dat onze leden en vaste liggers zich in de jachthaven goed aan de regels hebben gehouden! 

De afgelopen periode hebben wij als bestuur niet stil gezeten. Vanuit het Binnenhof is de vraag richting brancheverenigingen gekomen om protocollen op te stellen. In deze protocollen moet worden aangegeven hoe de branches om willen gaan met versoepeling van de maatregelen. Echter wel binnen de kaders, zoals de anderhalve meter afstand. Het Watersportverbond heeft een concept protocol opgesteld en vanuit het bestuur hebben wij een reactie gegeven.

Nu lijkt alles heel eenvoudig, maar deze crisis heeft onze kennis behoorlijk verrijkt. De WSV Lauwerszee heeft als strategische partner het Watersportverbond en ook de Stichting Vaarrecreatie is een van onze partners. De HISWA is weliswaar voor ons ook van belang, maar zij is een belangrijke organisatie voor de eigenaar/exploitant van onze jachthaven, het Noordergat. Deze verschillende organisaties vallen qua taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden weer onder verschillende ministeries. Dat maakt het opstellen van een gemeenschappelijk protocol behoorlijk moeilijk. Daar waar mogelijk trekken deze partijen samen op, maar tegelijkertijd dienen zij hun eigen spoor te volgen. Wij hebben van het bestuur van de stichting inmiddels vernomen dat het protocol dat door de HISWA in concept is opgesteld ook ter consultatie aan hen is gezonden.

Een van de maatregelen die de leden van onze vereniging heeft geraakt, is de sluiting van de Robbengatsluis voor de recreatievaart. Enkele leden hebben direct na de bekendmaking hiervan aangeklopt bij het bestuur van onze vereniging. Wij hebben eerst een pas op de plaats gemaakt. Immers prioriteit werd gegeven aan de gezondheid van mensen in de samenleving, de zorg, het aanbod van primaire levensbehoeften, de inzet van de hulpdiensten als ambulance, brandweer en politie. Daarnaast getuigt het van weinig politieke en bestuurlijke sensitiviteit om de opening van de Robbengatsluis in onze netwerken aan de orde te stellen terwijl er veel grotere maatschappelijke problemen moesten worden opgelost. Tegelijkertijd beseften wij dat wij als watersportvereniging op dat moment eigenlijk niet eens op het schaakbord acteerden. Hoewel wijzelf ook een uitgesproken mening hebben over de sluiting van de Robbengatsluis, kenden wij ook onze plaats in de brede maatschappelijke context en zeker van dat moment.

Nu lijkt de tijd gekomen om mee te denken over versoepeling van de maatregelen. Het bestuur van WSV Lauwerszee heeft niet alleen meegedaan aan de totstandkoming van een protocol voor de volgende fase. Ook hebben wij gemeend dat het nu een passend moment is om de opening van de Robbengatsluis aan de orde te stellen bij zowel de Stichting Vaarrecreatie als bij het Watersportverbond. Beide organisaties hebben aangegeven zich in te zetten voor de opening van de Robbengatsluis bij de volgende versoepeling van de maatregelen. Het Watersportverbond heeft daarnaast ook haar invloed ingezet bij de provincie Groningen en de Veiligheidsregio Groningen. 

De verwachting is dat de huidige maatregelen niet voor 20 mei 2020 worden versoepeld. Hoe dit voor ons gaat uitpakken is nog onduidelijk. Wij hebben in ieder geval ons best gedaan om de belangen van onze vereniging en dus van onze leden op dit moment aan de orde te stellen. Tegelijkertijd vonden wij dit ook een gepast moment om jullie op de hoogte te brengen van alle en ook onze inspanningen. Mochten jullie nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunnen jullie te allen tijde bij ons terecht.

Tot slot wensen wij jullie sterkte en gezondheid toe. Pas goed op elkaar!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van WSV Lauwerszee,

Fred Matthee
Voorzitter a.i.