Samenvatting resultaten enquete WSV

Samenvatting van de resultaten van de in februari 2018 gehouden enquête onder leden en liggers in
de haven (waarvan een aanzienlijk deel geen lid is).

De doelstellingen waren:

  • De mogelijkheid geven kritiek te spuien en wensen/ideeën te uiten.
  • bekendheid WSV vergroten bij niet-leden in de haven
  • bekendheid vergroten van ‘waarvoor we staan en wat we doen’ bij leden

Respons.
Er zijn 180 vragenlijsten compleet ingevuld: 60% van de leden deed mee; er deden 70 niet-leden
mee.

Het Roode Hooft
Er zijn veel ideeën geopperd over verbeteren van inrichting, gastvrijheid, openingstijden en
assortiment. Deels was hiermee al een begin gemaakt maar er valt nog best wat te verbeteren. Een
knelpunt blijft hierbij het werven van voldoende vrijwilligers. De prijzen van het assortiment zijn dit
seizoen fors verlaagd (proefperiode voor 1 jaar). Ruim 20 leden geven aan wel eens op proef een
dagdeel mee te willen draaien in de bardienst en ook bij niet-leden geven enkelen aan wel bardienst
te willen draaien.
Een groot deel van de niet-leden maar ook van de leden blijkt niet te weten wanneer het Roode
Hooft is geopend (de vlaggen!). We gaan hieraan op allerlei manieren aandacht besteden.

Activiteiten
Ruim 80% van de respondenten is tevreden over het aanbod, maar er zijn daarnaast ook allerlei
ideeën geopperd (meer toertochten, winteractiviteiten en ‘meer doen voor motorbootvaarders’). De
ideeën worden doorgegeven aan de commissies.
Men wil informatie (zoals een nieuwsbrief) het liefst via email en er is relatief weinig interesse
(bekendheid?) voor garnalennet en face-bookpagina. Slechts 25% kent de face-bookpagina.

Jaarboekje.
Hierover kwamen vooral veel complimenten (zo doorgaan!) en enkele tips.

Belangenbehartiging
Deze belangrijke taak van de WSV blijkt bij een deel van de respondenten te weinig zichtbaar te zijn,
maar desondanks is 80% tevreden. Er ligt hier een duidelijke taak voor het bestuur (zoals zichtbaar
maken in nieuwsbrieven en op de website). Ook naar niet-leden dienen we dit duidelijker te laten
zien.

Kinderen
Veel respondenten vragen om meer activiteiten voor kinderen en kleinkinderen (hoewel enkelen
aangeven hiervoor niets te voelen: ‘laat de kinderen maar naar de camping gaan’). We hebben
dringend behoefte aan verjonging van het ledenbestand en ook in dat verband is dit een belangrijk
onderwerp.

Lidmaatschap
-1/3 is tevens lid van andere watersportvereniging, zoals Kustzeilers, Toerzeilers en Wadvaarders.
-20 niet-leden geven aan wel lid te willen worden (en weten nu de weg)
-ledenbestand: we hebben slechts weinig leden jonger dan 40 jaar en 60% is ouder dan 60 jaar:
verjonging is dus van ’levensbelang’ voor onze WSV.
-we dienen lidmaatschap nog meer te promoten via Noordergat
-we moeten onze bekendheid verbeteren en onze aantrekkelijkheid nog beter laten zien en we
moeten beter laten zien wat we doen aan belangenbehartiging (Noordergat, regionaal en landelijk).
-een deel van de niet-leden komt alleen om te varen en/of voelt niets voor lid zijn van een WSV.

Haven.
De geopperde ideeën worden doorgegeven aan Noordergat, zoals: vergroten veiligheid op de
steigers; fietsuitleen; steiger met zwemgelegenheid bij Roode Hooft; betere werkplek voor klussers.
Aan verbetering van het toiletgebouw wordt al hard gewerkt door Noordergat (winter 18/19)

Via de onderstaande link kan een samenvatting van de enquete resultaten worden gedownload in PDF.

Download enquete resultaten.